tesar-tech


Classification results in barplot

Transform (scale) image using transform function and classify image. Show results in bar plot.

Display Matlab buildin demo images

Read and display all buildin Matlab images with its file names

Souhvězdí velkého vozu za použítí scatteru v MATLABu

Vykreslí hvězdy podle jejich svítivosti, názvy i konturu souhvězdí

Part of Ursa Major constellation created with MATLAB scatter

Draws stars based on their position and apparent magnitude, also their names and outline of the constellation

Flower in 3D

Convert color to third dimension

Classification of shapes by CNN

Use transfer learned Alexnet to classify shapes

Klasifikace ručně psaného čísla

Načíst konvoluční neuronovou síť v onnx formátu. Zmenšit a klasifikovat obrázek

Classification of handwritten digits

Select ROI from image and let it classify by CNN trained on MNIST dataset

Transfer Learning s použitím AlexNet

Použití transfer learningu na neuronové síti Alexnet s databází vygenerovaných tvarů

Transfer Learning With AlexNet

An example of transfer learning with Alexnet neural network on a database of generated shapes

Training of convolutional neural network for classification of handwritten digits

Specify layers and training options and use matlab build-in digit data set for CNN training.

Trénování konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci ručně psaných čísel

Specifikovat vrstvy a možnosti trénování a použití databáze ručně psaných čísel pro trénink konvoluční neuronové sítě.

Creating an image set with various shapes

Generating imageset with different shapes like circle or rectangle for CNN learning

Tvorba sady obrázků různých geometrických tvarů

Tvorba sady obrázků různých tvarů (např. kolečko nebo obdélník) pro učení CNN

Classification of handwritten digit with CNN

Load cnn in onnx format. Resize and classify an image

1000 tříd databáze ImageNet

Zobrazení 1000 tříd do kterých klasifikuje například konvoluční neuronová síť alexnet

1000 classes of ImageNet

Displaying 1000 classes that are used to classification, e. g. by alexnet.

Image segmentation in HSV color space

How to isolate parts of similar color in an image

Segmentace obrázku v barevném modelu HSV

Jak izolovat část obrázku podle rozsahu barev

Distinguish between round and other binary objects

From black&white image with different objects, select only round ones (circles)

Oddělení kulatých objektů od objektů ostatních

From black&white image with different objects, select only round ones (circles). Z černobílého obrázku s různými tvary budou vybrány pouze ty "kulaté" (kruhy).

Filtrování binárních objektů za použití k-means

Binarizuje obrázek, zaplní díry, očistí okraje a oddělí nechtěné malé objekty za pomoci k-means algoritmu

Filtering binary objects with kmeans

Binarize image, fill holes, clear border and separate unwanted small objects with help of k-means algorithm

Animation of binary image with variable threshold

Change threshold for image binarization and save animation as a gif

Animation of binary image with variable threshold

Change threshold for image binarization and save animation as a gif

Klasifikace obrázků s pomocí alexnet

Konvoluční neuronová síť alexnet je použita ke klasifikaci obrázku

Image classification using alexnet

Convolutional neural network alexnet is used to classify image

Handwritten numbers to binary image

Conversion of handwritten numbers on a paper to binary image

Fotka s ručně psanými čísly na binární obraz

Konverze ručně psaných čísel do binárního obrazu

Split and colorize channels of color image

Display RGB channels from color image as three different RGB images

Rozdělit a obarvit kanály barevného obrazu

Zobrazit RGB kanály z barevného obrazu jako tři různé RGB obrázky

Split and display channels of color image

Display RGB channels from color image as three different gray images

Rozdělit a zobrazit kanály barevného obrazu

Zobrazit RGB kanály z barevného obrazu jako tři různé šedotónové obrázky

Randomly two-color image

From RGB to randomly two-color image

Náhodně dvoubarevný obrázek

Z RGB obrázku vytvořit náhodně dvoubarevný

Local contrast increase on dental x-ray

Let user to pick up a region and replace it with equalized one

Lokální zvýšení kontrastu na rentgenovém zubním snímku

Nechat uživatele vybrat region a nahradit ho ekvalizovaným

Snížení množství barev pomocí převodu na indexový formát

Načíst obrázek v RGB formátu a převést ho na indexový s nižším množstvím barev

Histogram "deequalization" - contrast decrease

Lower contrast of an image using simple math

Reduce the number of colors by converting to indexed image

Load an image and convert it to index image with lower number of colors

"Deekvalizace" histogramu - snížení kontrastu

Snížení kontrastu obrazu s pomocí jednoduché matiky

Ekvalizace histogramu

Vylepšit kontrast obrázku s pomocí (adaptivní) ekvalizace histogramu

Histogram equalization

Enhances the contrast of the image by (adaptive) histogram equalization

Negative image

Create negative of an image

Negativ obrázku

Vytvořit negativ obrázku

Detekce ostřejšího obrázku

Použití detekce hran pro porovnání ostrosti obrazu

Detect which image is sharper

Using edge detection to decide which image is sharper

Selektivní rozmazání

Jak rozmazat pouze pozadí obrázku

Selective blur

How to blur background only

Increase Image Resolution with CNN

Testing Very-Deep Super-Resolution (VDSR) neural network.

Zvýšení rozlišení obrazu pomocí konvoluční neuronové sítě

Testování neuronové sítě VDSR.