Skript vytváří složku imgs_shapes a podsložky pojmenované po jednotlivých tvarech. Tvary odlišných barev, velikostí a pozic jsou generovány do těchto podsložek. Tato databáze obrázků má být použita pro trénování CNN k rozpoznávání tvarů.

numImgInClass = 10;%počet obrázků v každé třídě
imgSize= 227; %respektuje velikost vstupu pro alexnet
Canvas = zeros(imgSize);

stepSize = 360 / 5; %úhel pro pravidelné pětiúhelníky
angles1 = 0 : stepSize : 360; %úhly pro prvni pětiúhelník
angles2 = stepSize/2 : stepSize : 360 + stepSize/2; %úhly pro prvni pětiúhelník

mkdir('imgs_shapes');% vytvoření složek pro ukládání tvarů
mkdir('imgs_shapes/circle');
mkdir('imgs_shapes/rectangle');
mkdir('imgs_shapes/triangle');
mkdir('imgs_shapes/star');

for ii = 1:numImgInClass
  %% tvorba "náhodného" kolečka
  
  colorRnd = rand([1 3]);
  radiusRnd = randi([10 80],1);
  
  posRnd = randi([radiusRnd imgSize-radiusRnd],[1 2]);
  RGBcircle = insertShape(Canvas,'FilledCircle',[posRnd radiusRnd],'color',colorRnd);
  
  imwrite(RGBcircle,fullfile('imgs_shapes/circle',['circle_' num2str(ii,'%03i') '.jpg'] ))
  
  %% tvorba "náhodného" obdelníku
  colorRnd = rand([1 3]);
  heightHalfRnd = randi([10 80],1);
  widthHalfRnd = randi([10 80],1);
  
  posRnd = randi([1 imgSize-max(heightHalfRnd,widthHalfRnd)*2],[1 2]);
  RGBsquare = insertShape(Canvas,'FilledRectangle',[posRnd heightHalfRnd*2 widthHalfRnd*2],'color',colorRnd);
  
  imwrite(RGBsquare,fullfile('imgs_shapes/rectangle',['square_' num2str(ii,'%03i') '.jpg'] ))
  
  %% tvorba "náhodného" trojúhelníku
  %souřadnice a úhly musí splňovat tyto podmínky:
  %velikost úhlu >15 a každá strana >66 (kvůli příliš malým nebo úzkým trojúhelníkům), minimálně dvě "x" a "y" souřadnice musí být odlišné 
  
  alpha=0; beta=0; gamma=0; sides=[1,1,1]; point=[0 0; 1 1];
  while( rad2deg(alpha)<15 || beta<15 || gamma<15 || sum(sides(1,:)<66)>0 || numel(unique([point(1,1),point(2,1)]))==1 || numel(unique([point(1,2),point(2,2)]))==1 )
    point=randi([40 190],[3 2]); 
    sides=sort(pdist(point,'euclidean')); %Euklidovská vzdálenost mezi dvěma body = délka strany
    alpha=acos((sides(2).^2+sides(3).^2-sides(1).^2)/(2*sides(2) * sides(3))); %kosinová věta -> úhel alfa ve stupních
    beta=rad2deg(asin((sides(2)/sides(1))*sin(alpha))); %sinová věta -> úhel beta v radiánech
    gamma=180-beta-(rad2deg(alpha)); % úhel gama
  end
  
  point_vector=[point(1,:),point(2,:),point(3,:)];
  colorRnd = rand([1 3]);
  RGBtriangle= insertShape(Canvas,'FilledPolygon',point_vector,'color',colorRnd);
  
  imwrite(RGBtriangle,fullfile('imgs_shapes/triangle',['triangle_' num2str(ii,'%03i') '.jpg'] ))

  %% Tvorba Hvězd 
  %Náhodna velikost obou pětiúhelníků
  r1 = randi([10 30],1);
  r2 = randi([40 80],1);

  %Vygenerovaní souřadnic pro oba pětiúhelníky
  x1 = r1 * cosd(angles1);
  y1 = r1 * sind(angles1);
  x2 = r2 * cosd(angles2);
  y2 = r2 * sind(angles2);

  %Překreslení souřadnic otočených pětiúhelníků do polygonu tvaru hvězdy
  x3 = reshape([x1;x2], 1, []);
  y3 = reshape([y1;y2], 1, []);

  % Přesun souřadnic doprostřed
  x3 = x3+imgSize/2;
  y3 = y3+imgSize/2;

  % Náhodný posun
  x3 = x3+randi([-round(min(x3)) (imgSize - round(max(x3)))],1);
  y3 = y3+randi([-round(min(y3)) (imgSize - round(max(y3)))],1);

  % Uděla masku 227x227 binárního obrazu ze souřadnic polygonu ve tvaru hvězdy
  maskImage = poly2mask(x3, y3, imgSize, imgSize);

  %random úhel pro rotaci
  angleRand=randi([0 360],1);

  %otočení obrazu zanechání velikosti
  rotateImg = imrotate(maskImage,angleRand,'crop');

  %jednokanálová bíla hvězda
  whiteImage = 255 * uint8(rotateImg);

  %náhodný generator barevných kanálů
  RRand=randi([0 255],1);
  GRand=randi([0 255],1);
  BRand=randi([0 255],1);

  %vytvoření RGB obrázku každý kanál má náhodnou sílu své barvy
  RGB = cat(3, whiteImage-RRand, whiteImage-GRand, whiteImage-BRand);
  imwrite(RGB,fullfile('imgs_shapes/star',['star_' num2str(ii,'%03i') '.jpg'] ))

  disp(['creating img db: ' num2str(ii/numImgInClass*100,'%.2f') ' %'])
end
Something is wrong? Let us know right here