Trénování konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci ručně psaných čísel

Specifikovat vrstvy a možnosti trénování a použití databáze ručně psaných čísel pro trénink konvoluční neuronové sítě.

Other languages:

Tento příspěvek je jednoduchým příkladem trénování konvoluční neuronové sítě. Využívá nekomplikovanou strukturu a nastavení. Struktura je dostatečně jednoduchá, aby se síť dala natrénovat na běžném procesoru. Přesnost natrénované sítě je více než 98 %. Jiný příspěvek vysvětluje použití této sítě ke klasifikaci vlastních ručně psaných čísel.

%% načíst data
%cesta k zabudovanému datasetu (jenž je součástí MNIST databáze)
digitDatasetPath = fullfile(matlabroot,'toolbox','nnet', 'nndemos','nndatasets', 'DigitDataset');
imds = imageDatastore(digitDatasetPath, 'IncludeSubfolders', true, 'LabelSource', 'foldernames');
%Rozdělení dat na trénovací a testovací
[imdsTrain, imdsValidation] = splitEachLabel (imds, 0.7, 'randomize');

%% Vytváření sítě po vrstvách
layers = [
  imageInputLayer([28 28 1]) %vstupní vrstva (šedotónový obrázek o velikosti 28x28 pixelů)
  convolution2dLayer(5,16,'Padding', 'same') % 16 konv. filtrů o velikosti 5
  batchNormalizationLayer % normalizační vrstva
  reluLayer %relu vrstva přidává nelinearitu (vstup menší než nula je převeden na nulu, v ostatních případech je vstup ponechán)
  
  fullyConnectedLayer(10) % 10 - počet neuronů
  softmaxLayer % normalizace
  classificationLayer 
];

%% trénovací možnosti
options = trainingOptions('sgdm',...% typ řešitele
  'Verbose', false,...% bez výstupu do command window
  'Plots', 'training-progress',...% vytvoří graf s průbehem trénování
  'MaxEpoch',5,...%každý obrázek bude použit pro trénování 5x
  'ValidationData', imdsValidation); % validační data

%% 
net = trainNetwork (imdsTrain, layers, options); % samotný trénink
Something is wrong? Let us know right here