Proměnná m znamená hvězdnou velikost.

nazvy_hvezd = {'Merak', 'Dubhe','Phecda','Megrez','Alioth','Mizar','Alkaid'};
m = [2.37, 1.79, 2.44, 3.312, 1.77, 3.88 ,1.86];
I0 = 500;
svetelny_tok =power(10, -m/2.5 + log10(I0));

x = [337,316,249,205,146,83,29]; %pozice hvezd z obrazku
y = [147,205,103,151,131,125,65];

scatter(x,y,svetelny_tok,'w*')

axis([0,384,0,285]);
set(gca,'Color','k','XTick',[],'YTick',[])
text(x+5,y-4,nazvy_hvezd,'Color',[0 1 0.8],'FontSize',8)
hold on;
poradi = [4,3,1,2,4,5,6,7];
plot(x(poradi),y(poradi),'LineWidth',1)
pbaspect([348 285 1])%udrzi pomer stran
Something is wrong? Let us know right here